The essentials of forensic medicine /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Polson, C. J.
Tác giả khác: Gee, D. J., Knight, Bernard.
Định dạng: Chương của sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Oxford [Oxfordshire] ; New York : Pergamon Press, 1985.
Phiên bản:4th ed.
Những chủ đề:

Duquesne - DCLI Treatise Collection

Chi tiết quỹ từ Duquesne - DCLI Treatise Collection

WVU - Health Sciences Library Closed Stacks

Chi tiết quỹ từ WVU - Health Sciences Library Closed Stacks
Số hiệu: RA1051 .P63 1985