Weights of steel products.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: United States steel corporation.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [New York?] United States steel corporation [c1943]
Những chủ đề:

University of Pittsburgh - THOM Stacks

Chi tiết quỹ từ University of Pittsburgh - THOM Stacks
Số hiệu: TA685 .U593