Effect of longitudinal growth trajectories of metabolic control on academic achievement of adolescents with type 1 diabetes

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Winnick, Joel B.
Tác giả khác: Schaefer, Barbara A. (Cố vấn luận án)
Định dạng: Luận văn Điện tử eBook
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [University Park, Pa.] : Pennsylvania State University, 2014.
Những chủ đề:

Penn State - University Park Annex CATO-PARK

Chi tiết quỹ từ Penn State - University Park Annex CATO-PARK
Số hiệu: Microfilm Cd23922

Penn State - University Park Pattee and Paterno Unmapped location

Chi tiết quỹ từ Penn State - University Park Pattee and Paterno Unmapped location
Số hiệu: Thesis 2014dWinni,JB