Information systems concepts for management /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lucas, Henry C.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Mitchell McGraw-Hill, c1990.
Phiên bản:4th ed.
Loạt:McGraw-Hill series in management information systems
Những chủ đề:

University of Pittsburgh - THOM Stacks

Chi tiết quỹ từ University of Pittsburgh - THOM Stacks
Số hiệu: T58.6 L815 1990