... Ueber das nephelinsyenitgebiet auf der insel Alnö von A. G. Högbom .

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Högbom, Arvid Gustaf, 1857-1940.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Stockholm : Kungl. boktryckeriet, P. A. Norstedt & söner, 1895.
Loạt:Sveriges geologiska undersökning. Series C. Afhandlingar och uppsatser. n:o 148.
Những chủ đề:

Bryn Mawr - B Collier Stacks

Chi tiết quỹ từ Bryn Mawr - B Collier Stacks
Số hiệu: QE461 .H6