Existence, being and God : an introduction to the philosophical theology of John Macquarrie /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Long, Eugene Thomas.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Paragon House, c1985.
Những chủ đề: