Munakata; the "way" of the woodcut.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Munakata, Shikō, 1903-1975 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Brooklyn, Pratt Adlib Press, 1961.
Những chủ đề: