Faith and speculation : an essay in philosophical theology : containing the Deens lectures 1964 /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Farrer, Austin, 1904-1968.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Edinburgh : T.& T. Clark, 1988, c1967.
Những chủ đề:

Duquesne - Gumberg 3rd Floor

Chi tiết quỹ từ Duquesne - Gumberg 3rd Floor
Số hiệu: BT40 .F35 1988X