Sefer Netivot Shalom : ʻal Masekhtot Ketubot, Nedarim : shiʻurim she-neʼemru bi-yeshivatenu ha-ḳ. /

Bibliografiske detaljer
Main Authors: Berezovsky, Sholom Noach, 1911-2000., ברזובסקי, שלום נח.
Format: Bog
Sprog:Hebrew
Udgivet: Yerushalayim : Yeshivat Bet Avraham Slonim, 770 [2009 or 2010]
ירושלים : ישיבת בית אברהם סלונים, תש״ע [2009 או 2010]
Fag:

NYU - Bobst Main Collection Offsite Storage (lendable)

Detaljer om beholdninger fra NYU - Bobst Main Collection Offsite Storage (lendable)
Klassifikationsnummer: BM506.K43 B473 2009