Fiqh al-lughah al-muqāran,

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: al-Sāmarrāʼī, Ibrāhīm.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Bayrūt, Dār al-ʻIlm lil-Malāyīn [1968]
Những chủ đề:

NYU - Bobst Main Collection Offsite Storage (lendable)

Chi tiết quỹ từ NYU - Bobst Main Collection Offsite Storage (lendable)
Số hiệu: PJ6025 .S3