Ḥarāʼiq al-Yaman : shahādāt min al-dākhil min inhīyār dawlat al-Janūb ... ilá inhīyār al-dawlah /

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Khayr Allāh, Khayr Allāh (Tác giả), خير الله، خير الله.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Farmington Hills, MI : Bayrūt : Dār al-ʻArab lil-Nashr wa-al-Tawziʻ ; al-Dār al-ʻArabīyah lil-ʻUlūm Nāshirūn, 2016.
Farmington Hills, MI : بيروت : دار العرب للنشر والتوزع ؛ الدار العربية للعلوم ناشرون، 2016.
Phiên bản:al-Ṭabʻah al-ūlá.
Những chủ đề:

NYU - Bobst Main Collection Offsite Storage (lendable)

Chi tiết quỹ từ NYU - Bobst Main Collection Offsite Storage (lendable)
Số hiệu: DS247.Y48 K43 2016