Jazāʼ al-khāʼinah : riwāyah /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mubārak, Yūḥannā Jirjis.
Tác giả của công ty: Kenneth H. and Thelma F. Cisney Memorial Fund.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Niyū Yurk : Jarīdat al-Hudá al-Yawmīyah, [1908 or 1909]
Những chủ đề:

University of Pennsylvania - Libra stor

Chi tiết quỹ từ University of Pennsylvania - Libra stor
Số hiệu: PJ7846.U18 J397 1908

University of Pennsylvania - VanPeltLib vanp

Chi tiết quỹ từ University of Pennsylvania - VanPeltLib vanp
Số hiệu: PJ7846.U18 J397 1908