Transforming global education through evidence : an evaluation system for the BHP Foundation's education equity global signature program /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Master, Benjamin K. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Santa Monica, Calif. : RAND Corporation, [2021]
Những chủ đề:

NYU - Bobst Main Collection (lendable)

Chi tiết quỹ từ NYU - Bobst Main Collection (lendable)
Số hiệu: LC213 .M37 2021

University of Pennsylvania - VanPeltLib vanp

Chi tiết quỹ từ University of Pennsylvania - VanPeltLib vanp
Số hiệu: LC213 .M37 2021