Faḍāʼāt madīnah : riwāyat : [al-nuskhah al-kāmilah] /

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Ṣāliḥ, Riḍā., صالح، رضا.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: ʻĀbidīn, al-Qāhirah : Bayt al-Yāsamīn lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, 2012.
عابدين، القاهرة : بيت الياسمين للنشر والتوزيع، 2012.
Phiên bản:al-Ṭabʻah 1.
Những chủ đề:

NYU - Bobst Main Collection Offsite Storage (lendable)

Chi tiết quỹ từ NYU - Bobst Main Collection Offsite Storage (lendable)
Số hiệu: PJ7962.A454 F33 2012